Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Współpraca handlowa

Propozycję współpracy kierujemy głownie do odbiorców instytucjonalnych.

Niniejsza umowa określa warunki współpracy między stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzedaży produktów Sprzedającego. Umowa określa warunki sprzedaży, sposób wydawania towaru, jak również kwestię reklamacji.

 


UMOWA  O  WSPÓŁPRACY  HANDLOWEJ§ 1  PRZEDMIOT  UMOWY

1.1. Przedmiotem  umowy  jest  szczegółowe  określenie  warunków  współpracy  handlowej w zakresie sprzedaży wyrobów pochodzenia roślinnego będących  w  aktualnej  ofercie  Sprzedającego.

§ 2  ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

 

2.1  ZAMÓWIENIE

2.1.1. Ilość  i  asortyment  będzie  każdorazowo  uzgodniony  pomiędzy  Kupującym  i  Sprzedającym.

2.1.2. Kupujący  winien  złożyć  zamówienie  w  formie  pisemnej  bezpośrednio,  email lub fax.

2.1.3. Osobami  upoważnionymi  przez  Sprzedającego  do  ustalenia  warunków  sprzedaży  są:  kierownik biura sprzedaży lub przedstawiciel handlowy.

2.2  WYDANIE TOWARU

2.2.1. Wydanie  towaru  następować  będzie  w  magazynie  Sprzedającego  w  sytuacji,  gdy  Kupujący odbiera towar własnym transportem,  lub w  magazynie  Kupującego w  sytuacji,  gdy  to  Sprzedający  dostarcza  towar.

2.2.2. Kupujący  stwierdza  odbiór  towaru  przez  podpis  upoważnionej  osoby.

2.2.3. Strony  każdorazowo  uzgadniać  będą  sposób  i  termin  odbioru  towaru.

2.2.4.  Z  chwilą  wydania  towaru,  na  Kupującego  przechodzi  ryzyko  przypadkowej  jego  utraty  lub uszkodzenia.

2.3  REKLAMACJE

2.3.1. Kupujący jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzić jego jakość.

2.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, wadliwości dostarczonego przez Sprzedawcę towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie droga telefoniczną powiadomić o tym Sprzedawcę, a następnie sporządzić protokół reklamacyjny w formie pisemnej i dostarczyć go skutecznie Sprzedawcy.

2.3.3. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego towarów, mogą być tylko te towary, które pozostaną postawione do dyspozycji Sprzedawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.

2.3.4. Ustala się od dnia wydania 1 dniowy termin realizacji reklamacji jakościowych i ilościowych na zakupiony towar

2.4  WARUNKI SPRZEDAŻY

2.4.1. Sprzedający nie udziela kredytów i nie wydaje towaru bez opłaty.

2.4.2. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego.

2.4.3. Ceny każdorazowo są przedmiotem negocjacji i nie mogą być ujawniane osobom trzecim / postronnym.

2.4.4. W  przypadku  nie  dotrzymania  warunku  określonego w pkt. 2.4.1. i 2.4.2. i 2.4.3. Sprzedającemu przysługują następujące  uprawnienia:

-     może  ograniczyć  sprzedaż  towaru  dla  Kupującego.

-     może  wstrzymać  nie  zrealizowane  zamówienia.

2.5  WARUNKI PŁATNOŚCI

2.5.1. Kupujący może zakupić towar za gotówkę lub dokonać płatności przelewem bankowym

2.5.2.  Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia zapłaty. Przeniesienie własności towaru  na  Kupującego  następuje  pod  warunkiem  uiszczenia  pełnej kwoty należności. (589 KC ).

2.5.3. Kupujący  do  czasu całkowitej  spłaty  należności  za  pobrany towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Kupujący obowiązany jest i będzie do jej wyrównania w formie pieniężnej płatnej w złotych polskich lub Euro.

2.5.4. Wpłaty  należności  będą  następować  na  konto  Sprzedającego:

dla PLN - mBank :  PL 06 1140 2004 0000 3302 3135 6554

dla EUR - Postbank : DE 61 2501 0030 0032 1413 07  

2.5.5. Czas  realizacji  płatności -  za  termin  wykonania  płatności  będzie  uważany:

-W  przypadku  płatności  przelewem  dzień  wpływu  należności  na  konto  Sprzedającego.

-W  przypadku  płatności  gotówką  dzień  wpłaty  należności  do  kasy  Sprzedającego.

2.5.6. O ile nie zostanie to wprost zaznaczone przy dokonywaniu płatności, zapłata zostanie zarachowana na należności  wynikające z najdalej wymaganych  faktur.

§ 3  OŚWIADCZENIE

3.1.Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT  nr ........................................

3.2.Kupujący  upoważnienia  Sprzedającego  do  wystawiania  Rachunku  RR bez  podpisu odbiorcy i wysłania ich pocztą elektroniczna Email lub Pocztą Polska bez pisemnego potwierdzenia odbioru.

§ 4 POSTANOWIENIA DODATKOWE

4.1.  Kupujący  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  zawiadomienia  Sprzedającego  w  formie  pisemnej o:

-     zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy ;

-     wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających  wszczęcie takiego postępowania;

-     zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli;

-     zmianie  wpływającej  na  jakość  pozostawionych  zabezpieczeń (np. sprzedaż dóbr mogących pokryć ewentualne zobowiązania)

4.2.  W  przypadku  nie  dotrzymania  zobowiązania  o  którym  mowa  w  pkt. 4.1.  Kupujący  pokryje Sprzedającemu wszystkie  koszty  wynikłe  z  posiadania  przez  Sprzedającego  nieaktualnych  informacji.

4.3. Kupujący  zobowiązuję   się  względem  Sprzedającego  do pisemnego  informowania  o zmianach w składzie osobowym osób upoważnionych do odbioru towarów i rachunków lub zwykle dokonujących takiego odbioru. W przypadku braku zawiadomienia strony przyjmują, że towar został odebrany przez osobę działającą w imieniu Kupującego.

§ 5 WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

 

5.1. Umowa  zostaje  zawarta  z  chwilą  podpisania  na  czas  nieokreślony  z  możliwością  1-miesięcznego  okresu wypowiedzenia przez  każdą  ze  stron  w  formie  pisemnej.

5.2.  Sprzedający może rozwiązać umowę pisemnie ze skutkiem natychmiastowym z następujących powodów:

5.2.1. Opóźnienia  się  Kupującego  z  zapłatą  należności  na  rzecz  Sprzedającego

5.2.2. Naruszenia  postanowień  niniejszej  umowy  lub  niewypełnienia  jakiegokolwiek  innego  zobowiązania Kupującego  wobec Sprzedającego

5.2.3. Działania  Kupującego  przynoszące  straty finansowe  lub  godzące  w  dobre  imię  Sprzedającego i podważające  zaufanie Klientów.

5.3. W razie wypowiedzenia umowy Sprzedający nie jest zobowiązany realizować zamówień Kupującego

5.4.  W  czasie  trwania  umowy  Kupujący  nie  będzie  udostępniał  informacji  dotyczących  Sprzedającego lub jakiejkolwiek informacji otrzymanej od Sprzedającego dotyczącej niniejszej umowy lub jej realizacji.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1. Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej  ze  stron.

6.2. Umowa  niniejsza  anuluje  wszelkie  zawarte  wcześniej  umowy  lub  porozumienia o charakterze sprawach poruszanych  w niniejszej umowie, zawarte miedzy Sprzedającym, a Kupującym

6.3.  Wszelkie  zmiany  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

6.4.  Wszelkie  spory mogące  wyniknąć  na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygnięte będą przez właściwy sąd dla Sprzedającego.

6.5.  W sprawach które nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.