Nie mo偶esz z艂o偶y膰 nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Wsp贸艂praca handlowa

Propozycj臋 wsp贸艂pracy kierujemy g艂ownie do odbiorc贸w instytucjonalnych.

Niniejsza umowa okre艣la warunki wsp贸艂pracy mi臋dzy stronami w przedmiocie zawierania umowy sprzeda偶y produkt贸w Sprzedaj膮cego. Umowa okre艣la warunki sprzeda偶y, spos贸b wydawania towaru, jak r贸wnie偶 kwesti臋 reklamacji.

 


UMOWA  O  WSP脫艁PRACY  HANDLOWEJ搂 1  PRZEDMIOT  UMOWY

1.1. Przedmiotem  umowy  jest  szczeg贸艂owe  okre艣lenie  warunk贸w  wsp贸艂pracy  handlowej w zakresie sprzeda偶y wyrob贸w pochodzenia ro艣linnego b臋d膮cych  w  aktualnej  ofercie  Sprzedaj膮cego.

搂 2  ZASADY WSP脫艁PRACY HANDLOWEJ

 

2.1  ZAM脫WIENIE

2.1.1. Ilo艣膰  i  asortyment  b臋dzie  ka偶dorazowo  uzgodniony  pomi臋dzy  Kupuj膮cym  i  Sprzedaj膮cym.

2.1.2. Kupuj膮cy  winien  z艂o偶y膰  zam贸wienie  w  formie  pisemnej  bezpo艣rednio,  email lub fax.

2.1.3. Osobami  upowa偶nionymi  przez  Sprzedaj膮cego  do  ustalenia  warunk贸w  sprzeda偶y  s膮:  kierownik biura sprzeda偶y lub przedstawiciel handlowy.

2.2  WYDANIE TOWARU

2.2.1. Wydanie  towaru  nast臋powa膰  b臋dzie  w  magazynie  Sprzedaj膮cego  w  sytuacji,  gdy  Kupuj膮cy odbiera towar w艂asnym transportem,  lub w  magazynie  Kupuj膮cego w  sytuacji,  gdy  to  Sprzedaj膮cy  dostarcza  towar.

2.2.2. Kupuj膮cy  stwierdza  odbi贸r  towaru  przez  podpis  upowa偶nionej  osoby.

2.2.3. Strony  ka偶dorazowo  uzgadnia膰  b臋d膮  spos贸b  i  termin  odbioru  towaru.

2.2.4.  Z  chwil膮  wydania  towaru,  na  Kupuj膮cego  przechodzi  ryzyko  przypadkowej  jego  utraty  lub uszkodzenia.

2.3  REKLAMACJE

2.3.1. Kupuj膮cy jest zobowi膮zany natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzi膰 jego jako艣膰.

2.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Kupuj膮cego, wadliwo艣ci dostarczonego przez Sprzedawc臋 towaru, Kupuj膮cy zobowi膮zany jest niezw艂ocznie droga telefoniczn膮 powiadomi膰 o tym Sprzedawc臋, a nast臋pnie sporz膮dzi膰 protok贸艂 reklamacyjny w formie pisemnej i dostarczy膰 go skutecznie Sprzedawcy.

2.3.3. Podstaw膮 reklamacji dotycz膮cej jako艣ci dostarczonych do Kupuj膮cego towar贸w, mog膮 by膰 tylko te towary, kt贸re pozostan膮 postawione do dyspozycji Sprzedawcy i nie nosz膮 znamion uszkodze艅 mechanicznych.

2.3.4. Ustala si臋 od dnia wydania 1 dniowy termin realizacji reklamacji jako艣ciowych i ilo艣ciowych na zakupiony towar

2.4  WARUNKI SPRZEDA呕Y

2.4.1. Sprzedaj膮cy nie udziela kredyt贸w i nie wydaje towaru bez op艂aty.

2.4.2. Podstaw膮 do ustalenia warto艣ci ka偶dorazowej transakcji pomi臋dzy stronami jest aktualny cennik towar贸w Sprzedaj膮cego.

2.4.3. Ceny ka偶dorazowo s膮 przedmiotem negocjacji i nie mog膮 by膰 ujawniane osobom trzecim / postronnym.

2.4.4. W  przypadku  nie  dotrzymania  warunku  okre艣lonego w pkt. 2.4.1. i 2.4.2. i 2.4.3. Sprzedaj膮cemu przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce  uprawnienia:

-     mo偶e  ograniczy膰  sprzeda偶  towaru  dla  Kupuj膮cego.

-     mo偶e  wstrzyma膰  nie  zrealizowane  zam贸wienia.

2.5  WARUNKI P艁ATNO艢CI

2.5.1. Kupuj膮cy mo偶e zakupi膰 towar za got贸wk臋 lub dokona膰 p艂atno艣ci przelewem bankowym

2.5.2.  Sprzedawca zastrzega sobie w艂asno艣膰 sprzedanego i dostarczonego towaru, a偶 do uiszczenia zap艂aty. Przeniesienie w艂asno艣ci towaru  na  Kupuj膮cego  nast臋puje  pod  warunkiem  uiszczenia  pe艂nej kwoty nale偶no艣ci. (589 KC ).

2.5.3. Kupuj膮cy  do  czasu ca艂kowitej  sp艂aty  nale偶no艣ci  za  pobrany towar obowi膮zany jest do ponoszenia odpowiedzialno艣ci za jego ilo艣膰 i jako艣膰. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Kupuj膮cy obowi膮zany jest i b臋dzie do jej wyr贸wnania w formie pieni臋偶nej p艂atnej w z艂otych polskich lub Euro.

2.5.4. Wp艂aty  nale偶no艣ci  b臋d膮  nast臋powa膰  na  konto  Sprzedaj膮cego:

dla PLN - mBank :  PL 06 1140 2004 0000 3302 3135 6554

dla EUR - Postbank : DE 61 2501 0030 0032 1413 07  

2.5.5. Czas  realizacji  p艂atno艣ci -  za  termin  wykonania  p艂atno艣ci  b臋dzie  uwa偶any:

-W  przypadku  p艂atno艣ci  przelewem  dzie艅  wp艂ywu  nale偶no艣ci  na  konto  Sprzedaj膮cego.

-W  przypadku  p艂atno艣ci  got贸wk膮  dzie艅  wp艂aty  nale偶no艣ci  do  kasy  Sprzedaj膮cego.

2.5.6. O ile nie zostanie to wprost zaznaczone przy dokonywaniu p艂atno艣ci, zap艂ata zostanie zarachowana na nale偶no艣ci  wynikaj膮ce z najdalej wymaganych  faktur.

搂 3  O艢WIADCZENIE

3.1.Kupuj膮cy o艣wiadcza, i偶 jest p艂atnikiem podatku od towar贸w i us艂ug VAT  nr ........................................

3.2.Kupuj膮cy  upowa偶nienia  Sprzedaj膮cego  do  wystawiania  Rachunku  RR bez  podpisu odbiorcy i wys艂ania ich poczt膮 elektroniczna Email lub Poczt膮 Polska bez pisemnego potwierdzenia odbioru.

搂 4 POSTANOWIENIA DODATKOWE

4.1.  Kupuj膮cy  zobowi膮zuje  si臋  do  natychmiastowego  zawiadomienia  Sprzedaj膮cego  w  formie  pisemnej o:

-     zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy ;

-     wszcz臋ciu post臋powania upad艂o艣ciowego lub uk艂adowego, a tak偶e o przyczynach uzasadniaj膮cych  wszcz臋cie takiego post臋powania;

-     zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub w艂a艣cicieli;

-     zmianie  wp艂ywaj膮cej  na  jako艣膰  pozostawionych  zabezpiecze艅 (np. sprzeda偶 d贸br mog膮cych pokry膰 ewentualne zobowi膮zania)

4.2.  W  przypadku  nie  dotrzymania  zobowi膮zania  o  kt贸rym  mowa  w  pkt. 4.1.  Kupuj膮cy  pokryje Sprzedaj膮cemu wszystkie  koszty  wynik艂e  z  posiadania  przez  Sprzedaj膮cego  nieaktualnych  informacji.

4.3. Kupuj膮cy  zobowi膮zuj臋   si臋  wzgl臋dem  Sprzedaj膮cego  do pisemnego  informowania  o zmianach w sk艂adzie osobowym os贸b upowa偶nionych do odbioru towar贸w i rachunk贸w lub zwykle dokonuj膮cych takiego odbioru. W przypadku braku zawiadomienia strony przyjmuj膮, 偶e towar zosta艂 odebrany przez osob臋 dzia艂aj膮c膮 w imieniu Kupuj膮cego.

搂 5 WARUNKI ROZWI膭ZANIA UMOWY

 

5.1. Umowa  zostaje  zawarta  z  chwil膮  podpisania  na  czas  nieokre艣lony  z  mo偶liwo艣ci膮  1-miesi臋cznego  okresu wypowiedzenia przez  ka偶d膮  ze  stron  w  formie  pisemnej.

5.2.  Sprzedaj膮cy mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 pisemnie ze skutkiem natychmiastowym z nast臋puj膮cych powod贸w:

5.2.1. Op贸藕nienia  si臋  Kupuj膮cego  z  zap艂at膮  nale偶no艣ci  na  rzecz  Sprzedaj膮cego

5.2.2. Naruszenia  postanowie艅  niniejszej  umowy  lub  niewype艂nienia  jakiegokolwiek  innego  zobowi膮zania Kupuj膮cego  wobec Sprzedaj膮cego

5.2.3. Dzia艂ania  Kupuj膮cego  przynosz膮ce  straty finansowe  lub  godz膮ce  w  dobre  imi臋  Sprzedaj膮cego i podwa偶aj膮ce  zaufanie Klient贸w.

5.3. W razie wypowiedzenia umowy Sprzedaj膮cy nie jest zobowi膮zany realizowa膰 zam贸wie艅 Kupuj膮cego

5.4.  W  czasie  trwania  umowy  Kupuj膮cy  nie  b臋dzie  udost臋pnia艂  informacji  dotycz膮cych  Sprzedaj膮cego lub jakiejkolwiek informacji otrzymanej od Sprzedaj膮cego dotycz膮cej niniejszej umowy lub jej realizacji.

 

搂 6 POSTANOWIENIA KO艃COWE

 

6.1. Umow臋 sporz膮dzono  w  dw贸ch  jednobrzmi膮cych  egzemplarzach  po  jednym  dla  ka偶dej  ze  stron.

6.2. Umowa  niniejsza  anuluje  wszelkie  zawarte  wcze艣niej  umowy  lub  porozumienia o charakterze sprawach poruszanych  w niniejszej umowie, zawarte miedzy Sprzedaj膮cym, a Kupuj膮cym

6.3.  Wszelkie  zmiany  wymagaj膮  formy  pisemnej  pod  rygorem  niewa偶no艣ci.

6.4.  Wszelkie  spory mog膮ce  wynikn膮膰  na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygni臋te b臋d膮 przez w艂a艣ciwy s膮d dla Sprzedaj膮cego.

6.5.  W sprawach kt贸re nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mie膰 b臋d膮 przepisy Kodeksu Cywilnego.