Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Regulamin Użytkownika

Postanowienia ogólne

§1

1. Gospodarstwo Ogrodnicze Agrobiz.pl widoczne w sieci internet pod adresem strony internetowej www.agrobiz.pl zwanej dalej Sklepem Internetowym jest prowadzone przez jego właściciela pod adresem:

Gospodarstwo Ogrodnicze Agrobiz.pl

Dąbrówka 33A

24-120 Kazimierz Dolny 

dalej nazywanym Sprzedającym.

2. Za pośrednictwem strony www.agrobiz.pl Sprzedający prowadzi rezerwację, przedsprzedaż i sprzedaż owoców truskawek i przetworów produkowanych wg własnych receptur.

3. Dokładne dane kontaktowe przeznaczone do kontaktów w sprawach związanych z prowadzeniem strony internetowej agrobiz.pl, w tym adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, adresy korespondencyjne i inne wskazane są na stronie internetowej agrobiz.pl w dziale Kontakt.

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania, składania zamówień na dostępne produkty, dostarczania zamówionych produktów do domu Klienta, uiszczania przez Klienta opłaty ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

5. Gospodarstwo Ogrodnicze prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami wg umów zawartych z Kontrahentami.

6. Opłata za połączenia telefoniczne jest zgodna z taryfami operatora telefonicznego u którego wykonywana jest usługa połączenia.

§2

1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, posiadający zarejestrowane konto użytkownika, dalej nazywani Klientem.

2. Zamówienia na stronie internetowej agrobiz.pl można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

3. Do korzystania z strony agrobiz.pl, w tym przeglądania jej asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, lub inna odpowiednio skonfigurowana przeglądarka;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) dokonywanie zakupów wymaga akceptacji plików Cookie przez przeglądarkę użytkownika.

§3

1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres poczty e-mail lub pod numerami telefonów wskazanych w zakładce Kontakt. Podmiot niebędący Klientem powinien w formularzu kontaktowym dodatkowo wskazać dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu wyrażając zarazem zgodę na ich przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi związanej ze zgłoszonym problemem.

2. Zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Rejestracja

§4

1. Przeglądanie asortymentu nie wymaga rejestracji.

2. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie wymaga rejestracji.

3. Rejestracja i korzystanie z funkcjonalności są nieodpłatne.

§5

1. Rejestracja - założenie Konta Klienta wymaga uzupełnienia formularza rejestracyjnego, w którym należy podać imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Logowanie odbywa się za pomocą podania adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich okienkach.

2. Klient posiada pełen dostęp do swoich danych, a także pełną swobodę ich edycji po zalogowaniu się na swoje konto, oraz dostęp do historii dokonanych zakupów.

3. W celu usunięcia konta Klienta należy wysłać wiadomość elektroniczną z adresu e-mail wskazanego w danych kontaktowych Klienta z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce Kontakt. Usuniecie konta Klienta nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu takiej prośby, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania prośby.

§6

1. Zarejestrowany Klient uprawniony jest do wystawiania komentarzy odnośnie zakupionego towaru i innych udostępnionych form aktywności. Wszelkie formy aktywności publicznej Klienta oznaczane są jego indywidualnym Nickiem wybranym przez Klienta podczas jego pierwszej aktywności przy rejestracji.

2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym jest zabronione jest umieszczania w komentarzach i w jakichkolwiek innych miejscach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za obraźliwe, nagannych moralnie, społecznie niewłaściwych i naruszające zasady etyki, również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (danych personalnych, adresów, numerów telefonów, zdjęć itd.) innych osób lub firm bez ich zgody. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klientów i nie ma obowiązku ich sprawdzania, jednak w razie naruszenia powyższych zapisów posiada prawo ich usunięcia.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania wiadomości SPAM-u, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§7

1. Dokonując rejestracji, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego, Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Administratorem danych przetwarzanych przez Sklep Internetowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze Agrobiz.pl - określany jako Sprzedający.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,

b. w związku z rejestracją konta klienta w sklepie,

c. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

d. w związku z korespondencją mailową,

e. dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,

f. w celach marketingowych po uprzedniej zgodzie Klienta.

4. Każdy Klient Sklepu internetowego ma prawo do wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Sprzedający jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sprzedający wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

8. Sklep internetowy wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

9. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

10. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe, w tym przede wszystkim adres e-mail, będą przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych lub o dostępności wybranego towaru i aktualizacji obowiązującego cennika.

11. Klient może zrezygnować z otrzymywania informacji wskazanych w pkt. 10 poprzez odznaczenie odpowiednich zakładek znajdujących się w Koncie Klienta. Osoba może zrezygnować z otrzymywania informacji wskazanych w pkt. 10 poprzez wysłanie rezygnacji z powiązanego z usługą adresu poczty elektronicznej.

Informacje o produktach

§8

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronie i podstronach Sklepu Internetowego:

a) podawane są w złotych polskich;

b) o ile nie ma wyraźnej informacji o kosztach dostawy transportu podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionych produktów. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Szczegółowych opcji i kosztów dostawy znajduje się w zakładce Dostawa i płatność.

3. Obok podstawowych informacji dot. samego produktu umieszczona jest również informacja o jego terminie zbioru. W przypadku truskawek dane te podawane są w tygodniach od momentu rozpoczęcia sprzedaży w którym owoce nadają się do spożycia. Najwcześniejsze owoce oznaczone jako 1 -2 tydz. należy rozumieć jako pierwszy i drugi tydzień zbioru owoców. Pozostałe w sposób analogiczny. W razie aktualnego braku dostępności wybranego towaru Klient może uzyskać informacje o zmianie jego dostępności tylko w przypadku wyrażenia zgody w sposób wskazany przez siebie zgodnie §7 pkt. 10

4. W przypadku aktualnego braku towaru w asortymencie sklepu, można dodać go do koszyka i opłacić a towar zostanie zarezerwowany i wydany Klientowi lub dostarczony do Klienta wg kolejności zgłoszeń rezerwacji/zakupów i według kolejności realizacji zamówień.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży asortymentu Sklepu Internetowego. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny na stronie Sklepu Internetowego, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży asortymentu Sklepu Internetowego.

Warunki realizacji zamówień

§9

1. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk Dodaj do koszyka (lub równoznaczny);

b) gdy dokonano wyboru wszystkich interesujących pozycji i znajdują się one w koszyku należy wybrać sposób płatności i odbioru towaru:

- przesyłka - Gospodarstwo Ogrodnicze jako Metody Dostawy

- odbiór osobisty w siedzibie lub punkcie sprzedaży Sprzedającego po uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe rodzaje i koszty dostępnych wariantów przesyłek z wyszczególnieniem poszczególnych krajów, do których prowadzona jest sprzedaż, oraz dane firm świadczących przedmiotowe usługi są wskazane na stronie Sklepu Internetowego pod zakładką Dostawa i płatność oraz udostępnione są do wyboru w koszyku podczas składania zamówienia.

c) wybrać sposób płatności:

- przedpłata, - Przelew na rachunek bankowy lub bezpieczne metody płatności Paypal,

przy czym szczegółowe informacje dotyczące dokonywania płatności, w tym systemy płatnicze, respektowane karty, numery kont, tytuł do wskazania w przelewie i inne istotne informacje są wskazane na stronie Sklepu Internetowego pod zakładką Dostawa i płatność oraz udostępnione są do wyboru w koszyku podczas składania zamówienia.

- płatność przy odbiorze jest obsługiwana tylko w rejonie do 10 km od siedziby Gospodarstwa mieszczącego się w Dąbrówce gm. Kazimierz Dolny. W przypadku zamówienia z opcją płatność przy odbiorze wymagany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedającym w celu potwierdzenia zamówienia. Brak takiego potwierdzenia anuluje złożone zamówienie w całości bez informacji zwrotnych. W przypadku płatności przy odbiorze opłaty za towar są przyjmowane tylko w formie gotówki. 

d) zarejestrować i zalogować się na Konto Klienta  zakładka Rejestracja lub zalogować się na już istniejące Konto Klienta  zakładka Logowanie,

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura RR;

f) wpisać dane do przesyłki, jeśli są inne niż dane korespondencyjne wskazane w Koncie Klienta;

g) przejść do zakładki Podsumowanie w której podano informacje dot. wybranego towaru, łączna cena zakupu, uwzględniająca wszelkie wybrane przez klienta elementy dodatkowe, w tym koszty dostawy, adres dostawy, oraz dane faktury, jeśli wybrano taką opcję;

h) jeżeli dane wskazane w podsumowaniu są zgodne, kliknąć przycisk  Zamówienie z obowiązkiem zapłaty;

2. Po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, informacje zawarte w podsumowaniu zostaną przesłane na wskazany w Koncie Klienta adres e-mail.

3. W sytuacji gdy Klient wybrał opcję płatności przedpłata, Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia nie wcześniej jak od momentu dokonania płatności w tej formie. Sprzedający oczekuje na wpłatę w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Wpłata w tym wypadku rozumiana jest jako data zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza odstąpienie od przedmiotowej umowy i nie wywołuje skutków prawnych dla niej przewidzianych.

4. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały pod zakładką Dostawa i płatność.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

6. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a następnie o dokonaniu wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej. Powyższe informacje widoczne są również w Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień.

§10

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar który został wysłany na adres wskazany przez Klienta i nieodebrany. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta, Sprzedający może skorzystać z postanowień Art. 491. § 1. Kodeksu Cywilnego.

2. W razie braku odbiorcy towaru opłaconego lub nieopłaconego, Sprzedający przesyła stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta w celu ustalenia przyczyny i dalszych kroków postępowania, wyznaczając jednocześnie Klientowi termin dla nawiązania kontaktu, nie krótszy niż 2 dni. W razie braku kontaktu w wyznaczonym terminie, uznaje się iż Klient skutecznie odstąpił od umowy, a wszelkie wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi.

3. Jeżeli zwrot lub niedostarczenie przesyłki miało miejsce z przyczyn dot. Klienta, ponowna wysyłka dokonywana jest na jego koszt. W przypadku towaru nieopłaconego, warunkiem kolejnej przesyłki jest pokrycie kosztów dokonanych przesyłek.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej jeden raz nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem wybranej opcji dostawy, płatnego przy odbiorze ;

b) co najmniej jeden raz nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

5. W przypadku braku możliwości realizacji całości, lub części zamówienia Klienta z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takiej sytuacji, Klient może:

- anulować całe zamówienie,

- anulować zamówienie w części niemożliwej do realizacji i realizację pozostałej części zamówienia,

- podzielić zamówienie na części i jego realizację co do wszystkich jego składników w poszczególnych etapach z wyznaczeniem nowych terminów dla realizacji jego poszczególnych części.

6. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, zamówienie zostanie zrealizowane w części możliwej do realizacji, a w pozostałej części zostanie anulowane. W zakresie wykonanej części zamówienia, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wskazane w §13

7. W przypadku przedpłaty dokonanej przez Klienta, i anulowania całości lub części zamówienia, dokonana wpłata podlega zwrotowi w całości lub w odpowiedniej części odpowiadającej anulowanej części zamówienia.

Modyfikacje zamówienia

§11

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować w całości lub części do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy adresów e-mail, za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Koncie klienta lub telefonicznie pod adresami i numerami związanymi ze Sklepem internetowym, wskazanymi na stronie Sklepu.

2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem e-maili będą wprowadzane wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Klienta i jego Konta Klienta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Klienta.

Czas realizacji zamówień

§12

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia odnośnie konkretnych towarów, czyli czas od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jak w §9 pkt. 7 regulaminu, do momentu wydania zamówienia jest uzależniony od

- aktualnego stanu dojrzałości owoców.

Zbieramy owoce dojrzałe nadające się do bezpośredniego spożycia.

Zamówienia złożone do godziny 12:00 w dni robocze będą realizowane wg kolejności zamówień tego samego dnia.

Rozwozimy Truskawki od godziny 18:00 do godziny 21:00. w promieniu do 10 km licząc od naszego Gospodarstwa podane na mapach Google (miejscowość: Dąbrówka gmina Kazimierz Dolny)  

W przypadku niedostarczenia owoców truskawek do Klienta realizujemy zaległe zamówienia w pierwszej kolejności od następnego dnia roboczego. 

W sezonie staramy się dostarczać wszystkie zamówienia w ciągu 24 godzin (jednej doby) od momentu złożenia zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia uwzględnia tylko dni robocze i może ulec zmianie w zależności od okoliczności jakie powstaną przy realizacji tego zamówienia. 

2. Łączne zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Przewidywany czas realizacji zamówienia, wskazywany w podsumowaniu, określany jest na podstawie przybliżonego czasu realizacji zamówienia dla produktu w nim wskazanego i w przybliżonym terminie realizacji.

3. Za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

§13

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827), klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki jednak nie dotyczy to produktów łatwo psujących się towarów np. truskawki, tulipany. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku niektórych produktów i usług są to towary zapieczętowane, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie mogą zostać zwrócone po ich otwarciu lub rezerwacje zakwaterowania wakacyjnego oraz usług gastronomicznych lub rekreacyjnych w określonych terminach.

Reklamacje

§14

1. Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio przy odbiorze truskawek.

2. Sprzedający dostarcza Klientowi produkty wolne od wad, oraz odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą o ochronie praw konsumenta.

3. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazane w zakładce Kontakt.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę otrzymania zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

5. Klient w celu ułatwienia ewentualnej procedury reklamacyjnej powinien w obecności doręczyciela sprawdzić stan przesyłki, a w razie ewentualnych nieprawidłowości określić charakter naruszenia lub zniszczenia opakowania w protokole. Powyższa czynność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

6. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 2 dni od wpływu reklamacji.

Promocje

§15

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach i innych usługach świadczonych za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego (zwanych dalej Promocjami).

2. Do promocji mają zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu ze zmianami wynikłymi z Regulaminu konkretnej promocji, które są umieszczane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Regulaminy lub w Zakładce o podobnym brzmieniu.

Postanowienia końcowe

§16

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

4. Data publikacji niniejszego Regulaminu - 01 luty 2017 r.

Jakie dane o Tobie zbieramy ?

Dane zbierane podczas rejestracji.

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszej witrynie agrobiz.pl

Dane zbierane podczas transakcji zakupu.

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

Dane zbierane automatycznie.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane ?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. W niektórych przypadkach (np. badania ankietowe, formularze zamówień) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz wziąć udział w Konkursach przez nas organizowanych lub otrzymywania innych informacji związanych z naszym serwisem.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników serwisu agrobiz.pl

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników serwisu agrobiz.pl

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążęnia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.

Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszym serwisie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Agrobiz.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej publiczności - odbiorców i użytkowników, uczestników badań ankietowych i osób biorących udział w konkursach i zakupach czy rezerwacjach oferowanych produktów.

Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem naszego Forum przynajmniej raz w roku otrzymasz życzenia na Nowy Rok na email wskazany przy rejestracji Twojego Konta o ile Administrator nie zrezygnuje z tego przedsięwzięcia.

Na naszej stronie www.konkurs.agrobiz.pl organizujemy co roku konkurs na najpiękniejszy Ogród Roku, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej). Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w naszych konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o nas, oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.

Informacje kontaktowe pochodzące od Uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w celu przekazania nagrody). Uczestnicy konkursów mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych wysyłając wiadomość email na nasz adres delete@agrobiz.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jeżeli bierzesz udział w Konkursie przynajmniej raz wyślemy do Ciebie e-mail, aby poinformować o Finale Konkursu oraz Laureatach nagród niespodzianek o ile jesteś jego Uczestnikiem lub rejestrowałeś się na stronie konkursu.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji edycji danych, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu lub wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.