Nie mo偶esz z艂o偶y膰 nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Regulamin U偶ytkownika

Postanowienia og贸lne

搂1

1. Gospodarstwo Ogrodnicze Agrobiz.pl widoczne w sieci internet pod adresem strony internetowej www.agrobiz.pl zwanej dalej Sklepem Internetowym jest prowadzone przez jego w艂a艣ciciela pod adresem:

Gospodarstwo Ogrodnicze Agrobiz.pl

D膮br贸wka 33A

24-120 Kazimierz Dolny 

dalej nazywanym Sprzedaj膮cym.

2. Za po艣rednictwem strony www.agrobiz.pl Sprzedaj膮cy prowadzi rezerwacj臋, przedsprzeda偶 i sprzeda偶 owoc贸w truskawek i przetwor贸w produkowanych wg w艂asnych receptur.

3. Dok艂adne dane kontaktowe przeznaczone do kontakt贸w w sprawach zwi膮zanych z prowadzeniem strony internetowej agrobiz.pl, w tym adresy poczty elektronicznej, numery telefon贸w, adresy korespondencyjne i inne wskazane s膮 na stronie internetowej agrobiz.pl w dziale Kontakt.

4. Niniejszy regulamin okre艣la zasady korzystania, sk艂adania zam贸wie艅 na dost臋pne produkty, dostarczania zam贸wionych produkt贸w do domu Klienta, uiszczania przez Klienta op艂aty ceny sprzeda偶y produkt贸w, uprawnienia Klienta do odst膮pienia od umowy oraz zasady sk艂adania i rozpatrywania reklamacji.

5. Gospodarstwo Ogrodnicze prowadzi sprzeda偶 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami wg um贸w zawartych z Kontrahentami.

6. Op艂ata za po艂膮czenia telefoniczne jest zgodna z taryfami operatora telefonicznego u kt贸rego wykonywana jest us艂uga po艂膮czenia.

搂2

1. Kupuj膮cym mo偶e by膰 pe艂noletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, posiadaj膮cy zarejestrowane konto u偶ytkownika, dalej nazywani Klientem.

2. Zam贸wienia na stronie internetowej agrobiz.pl mo偶na sk艂ada膰 7 dni w tygodniu 24 godziny na dob臋, za wyj膮tkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

3. Do korzystania z strony agrobiz.pl, w tym przegl膮dania jej asortymentu i sk艂adania zam贸wie艅 na produkty, niezb臋dne jest:

a) urz膮dzenie z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮 typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, lub inna odpowiednio skonfigurowana przegl膮darka;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) dokonywanie zakup贸w wymaga akceptacji plik贸w Cookie przez przegl膮dark臋 u偶ytkownika.

搂3

1. Wszelkie nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu strony mog膮 by膰 zg艂aszane za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres poczty e-mail lub pod numerami telefon贸w wskazanych w zak艂adce Kontakt. Podmiot nieb臋d膮cy Klientem powinien w formularzu kontaktowym dodatkowo wskaza膰 dane kontaktowe: imi臋, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu wyra偶aj膮c zarazem zgod臋 na ich przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi zwi膮zanej ze zg艂oszonym problemem.

2. Zg艂oszenia b臋d膮 rozpatrywane niezw艂ocznie nie d艂u偶ej ni偶 w terminie 14 dni od dnia zg艂oszenia.

Rejestracja

搂4

1. Przegl膮danie asortymentu nie wymaga rejestracji.

2. Samodzielne sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie wymaga rejestracji.

3. Rejestracja i korzystanie z funkcjonalno艣ci s膮 nieodp艂atne.

搂5

1. Rejestracja - za艂o偶enie Konta Klienta wymaga uzupe艂nienia formularza rejestracyjnego, w kt贸rym nale偶y poda膰 imi臋 i nazwisko, adres, adres e-mail oraz has艂o, zaakceptowa膰 regulamin oraz wyrazi膰 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezb臋dnym do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci, zmiany, rozwi膮zania i prawid艂owej realizacji us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 oraz do realizacji zam贸wie艅 Klienta. Logowanie odbywa si臋 za pomoc膮 podania adresu e-mail oraz has艂a w odpowiednich okienkach.

2. Klient posiada pe艂en dost臋p do swoich danych, a tak偶e pe艂n膮 swobod臋 ich edycji po zalogowaniu si臋 na swoje konto, oraz dost臋p do historii dokonanych zakup贸w.

3. W celu usuni臋cia konta Klienta nale偶y wys艂a膰 wiadomo艣膰 elektroniczn膮 z adresu e-mail wskazanego w danych kontaktowych Klienta z pro艣b膮 o usuni臋cie konta na adres poczty elektronicznej wskazany w zak艂adce Kontakt. Usuniecie konta Klienta nast膮pi niezw艂ocznie po otrzymaniu takiej pro艣by, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni od daty otrzymania pro艣by.

搂6

1. Zarejestrowany Klient uprawniony jest do wystawiania komentarzy odno艣nie zakupionego towaru i innych udost臋pnionych form aktywno艣ci. Wszelkie formy aktywno艣ci publicznej Klienta oznaczane s膮 jego indywidualnym Nickiem wybranym przez Klienta podczas jego pierwszej aktywno艣ci przy rejestracji.

2. Klient jest uprawniony i zobowi膮zany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym jest zabronione jest umieszczania w komentarzach i w jakichkolwiek innych miejscach tre艣ci sprzecznych z prawem, wzywaj膮cych do nienawi艣ci rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy te偶 propaguj膮cych przemoc, uznanych powszechnie za obra藕liwe, nagannych moralnie, spo艂ecznie niew艂a艣ciwych i naruszaj膮ce zasady etyki, r贸wnie偶 zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (danych personalnych, adres贸w, numer贸w telefon贸w, zdj臋膰 itd.) innych os贸b lub firm bez ich zgody. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣ci umieszczone przez Klient贸w i nie ma obowi膮zku ich sprawdzania, jednak w razie naruszenia powy偶szych zapis贸w posiada prawo ich usuni臋cia.

3. Klient zobowi膮zany jest do powstrzymywania si臋 od aktywno艣ci, kt贸ra mog艂aby wp艂yn膮膰 na prawid艂owe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci od jakiegokolwiek ingerowania w zawarto艣膰 Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do cel贸w innych ni偶 jego przeznaczenie, w tym w szczeg贸lno艣ci do rozsy艂ania wiadomo艣ci SPAM-u, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek dzia艂alno艣ci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

搂7

1. Dokonuj膮c rejestracji, Klient wyra偶a zgod臋 na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego, Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Administratorem danych przetwarzanych przez Sklep Internetowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Gospodarstwo Ogrodnicze Agrobiz.pl - okre艣lany jako Sprzedaj膮cy.

3. Dane osobowe przetwarzane s膮 w nast臋puj膮cych celach:

a. w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 realizacji umowy sprzeda偶y na podstawie zam贸wienia z艂o偶onego w Sklepie przez Klienta,

b. w zwi膮zku z rejestracj膮 konta klienta w sklepie,

c. w zwi膮zku z obs艂ug膮 reklamacji i zwrot贸w wynikaj膮cych z zawartej umowy sprzeda偶y,

d. w zwi膮zku z korespondencj膮 mailow膮,

e. dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,

f. w celach marketingowych po uprzedniej zgodzie Klienta.

4. Ka偶dy Klient Sklepu internetowego ma prawo do wgl膮du i aktualizacji danych dotycz膮cych jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, cho膰 jest to niezb臋dne, by mog艂y zosta膰 zrealizowane cele wskazane w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedaj膮cy zapewnia bezpiecze艅stwo danych osobowych swoich Klient贸w, gdy偶 stosuje 艣rodki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprz臋towej niezb臋dne do zapewnienia bezpiecze艅stwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Sprzedaj膮cy jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

7. Informacje zawarte w logach dost臋powych mog膮 zawiera膰 r贸偶ne dane np. adres IP. Sprzedaj膮cy wykorzystuje je wy艂膮cznie w celach technicznych. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 udost臋pniania danych, o kt贸rych tu mowa, do podmiot贸w uprawnionych na podstawie przepis贸w szczeg贸lnych (np. organom 艣cigania).

8. Sklep internetowy wykorzystuje cookies, czyli ma艂e pliki tekstowe wysy艂ane do komputera Klienta, w kt贸rych znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczeg贸lno艣ci procesu autoryzacji. Za pomoc膮 plik贸w cookies nie s膮 przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

9. Pliki cookies wykorzystywane s膮 do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym mi臋dzy innymi do zapami臋tywania danych niezb臋dnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk ogl膮dalno艣ci. Warunkiem dzia艂ania cookies jest ich akceptacja przez przegl膮dark臋 oraz ich nieusuwanie.

10. W przypadku wyra偶enia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe, w tym przede wszystkim adres e-mail, b臋d膮 przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i us艂ugach dost臋pnych lub o dost臋pno艣ci wybranego towaru i aktualizacji obowi膮zuj膮cego cennika.

11. Klient mo偶e zrezygnowa膰 z otrzymywania informacji wskazanych w pkt. 10 poprzez odznaczenie odpowiednich zak艂adek znajduj膮cych si臋 w Koncie Klienta. Osoba mo偶e zrezygnowa膰 z otrzymywania informacji wskazanych w pkt. 10 poprzez wys艂anie rezygnacji z powi膮zanego z us艂ug膮 adresu poczty elektronicznej.

Informacje o produktach

搂8

1. Informacje o produktach dost臋pnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produkt贸w wskazanych na stronie i podstronach Sklepu Internetowego:

a) podawane s膮 w z艂otych polskich;

b) o ile nie ma wyra藕nej informacji o kosztach dostawy transportu podane ceny nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy zam贸wionych produkt贸w. Koszty dostawy zale偶膮 od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od warto艣ci oraz wielko艣ci zam贸wienia i podawane s膮 przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Ca艂kowity koszt zam贸wienia (tj. cena produkt贸w wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed z艂o偶eniem zam贸wienia przez Klienta. Szczeg贸艂owych opcji i koszt贸w dostawy znajduje si臋 w zak艂adce Dostawa i p艂atno艣膰.

3. Obok podstawowych informacji dot. samego produktu umieszczona jest r贸wnie偶 informacja o jego terminie zbioru. W przypadku truskawek dane te podawane s膮 w tygodniach od momentu rozpocz臋cia sprzeda偶y w kt贸rym owoce nadaj膮 si臋 do spo偶ycia. Najwcze艣niejsze owoce oznaczone jako 1 -2 tydz. nale偶y rozumie膰 jako pierwszy i drugi tydzie艅 zbioru owoc贸w. Pozosta艂e w spos贸b analogiczny. W razie aktualnego braku dost臋pno艣ci wybranego towaru Klient mo偶e uzyska膰 informacje o zmianie jego dost臋pno艣ci tylko w przypadku wyra偶enia zgody w spos贸b wskazany przez siebie zgodnie 搂7 pkt. 10

4. W przypadku aktualnego braku towaru w asortymencie sklepu, mo偶na doda膰 go do koszyka i op艂aci膰 a towar zostanie zarezerwowany i wydany Klientowi lub dostarczony do Klienta wg kolejno艣ci zg艂osze艅 rezerwacji/zakup贸w i wed艂ug kolejno艣ci realizacji zam贸wie艅.

5. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bie偶膮co zmian w cenach produkt贸w oraz do przeprowadzania i odwo艂ywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzeda偶y asortymentu Sklepu Internetowego. Uprawnienie, o kt贸rym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wp艂ywu na zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 zmiany ceny na stronie Sklepu Internetowego, warunk贸w akcji promocyjnych lub wyprzeda偶y asortymentu Sklepu Internetowego.

Warunki realizacji zam贸wie艅

搂9

1. W celu z艂o偶enia zam贸wienia nale偶y:

a) wybra膰 produkt b臋d膮cy przedmiotem zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk Dodaj do koszyka (lub r贸wnoznaczny);

b) gdy dokonano wyboru wszystkich interesuj膮cych pozycji i znajduj膮 si臋 one w koszyku nale偶y wybra膰 spos贸b p艂atno艣ci i odbioru towaru:

- przesy艂ka - Gospodarstwo Ogrodnicze jako Metody Dostawy

- odbi贸r osobisty w siedzibie lub punkcie sprzeda偶y Sprzedaj膮cego po uzgodnieniu telefonicznym.

Szczeg贸艂owe rodzaje i koszty dost臋pnych wariant贸w przesy艂ek z wyszczeg贸lnieniem poszczeg贸lnych kraj贸w, do kt贸rych prowadzona jest sprzeda偶, oraz dane firm 艣wiadcz膮cych przedmiotowe us艂ugi s膮 wskazane na stronie Sklepu Internetowego pod zak艂adk膮 Dostawa i p艂atno艣膰 oraz udost臋pnione s膮 do wyboru w koszyku podczas sk艂adania zam贸wienia.

c) wybra膰 spos贸b p艂atno艣ci:

- przedp艂ata, - Przelew na rachunek bankowy lub bezpieczne metody p艂atno艣ci Paypal,

przy czym szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce dokonywania p艂atno艣ci, w tym systemy p艂atnicze, respektowane karty, numery kont, tytu艂 do wskazania w przelewie i inne istotne informacje s膮 wskazane na stronie Sklepu Internetowego pod zak艂adk膮 Dostawa i p艂atno艣膰 oraz udost臋pnione s膮 do wyboru w koszyku podczas sk艂adania zam贸wienia.

- p艂atno艣膰 przy odbiorze jest obs艂ugiwana tylko w rejonie do 10 km od siedziby Gospodarstwa mieszcz膮cego si臋 w D膮br贸wce gm. Kazimierz Dolny. W przypadku zam贸wienia z opcj膮 p艂atno艣膰 przy odbiorze wymagany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedaj膮cym w celu potwierdzenia zam贸wienia. Brak takiego potwierdzenia anuluje z艂o偶one zam贸wienie w ca艂o艣ci bez informacji zwrotnych. W przypadku p艂atno艣ci przy odbiorze op艂aty za towar s膮 przyjmowane tylko w formie got贸wki. 

d) zarejestrowa膰 i zalogowa膰 si臋 na Konto Klienta  zak艂adka Rejestracja lub zalogowa膰 si臋 na ju偶 istniej膮ce Konto Klienta  zak艂adka Logowanie,

e) wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane do odbioru zam贸wienia, je偶eli Klientowi ma zosta膰 wystawiona faktura RR;

f) wpisa膰 dane do przesy艂ki, je艣li s膮 inne ni偶 dane korespondencyjne wskazane w Koncie Klienta;

g) przej艣膰 do zak艂adki Podsumowanie w kt贸rej podano informacje dot. wybranego towaru, 艂膮czna cena zakupu, uwzgl臋dniaj膮ca wszelkie wybrane przez klienta elementy dodatkowe, w tym koszty dostawy, adres dostawy, oraz dane faktury, je艣li wybrano tak膮 opcj臋;

h) je偶eli dane wskazane w podsumowaniu s膮 zgodne, klikn膮膰 przycisk  Zam贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty;

2. Po z艂o偶eniu zam贸wienia z obowi膮zkiem zap艂aty, informacje zawarte w podsumowaniu zostan膮 przes艂ane na wskazany w Koncie Klienta adres e-mail.

3. W sytuacji gdy Klient wybra艂 opcj臋 p艂atno艣ci przedp艂ata, Sprzedaj膮cy przyst膮pi do realizacji zam贸wienia nie wcze艣niej jak od momentu dokonania p艂atno艣ci w tej formie. Sprzedaj膮cy oczekuje na wp艂at臋 w terminie 2 dni od dnia z艂o偶enia zam贸wienia. Wp艂ata w tym wypadku rozumiana jest jako data zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku Sprzedaj膮cego. Brak wp艂aty we wskazanym terminie oznacza odst膮pienie od przedmiotowej umowy i nie wywo艂uje skutk贸w prawnych dla niej przewidzianych.

4. Sprzedaj膮cy uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilo艣ci sztuk danego produktu obj臋tej jednym zam贸wieniem.

Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce innych ogranicze艅 sposob贸w dostawy lub form p艂atno艣ci okre艣lone zosta艂y pod zak艂adk膮 Dostawa i p艂atno艣膰.

5. Z艂o偶enie zam贸wienia przez Klienta oznacza z艂o偶enie Sprzedaj膮cemu oferty zawarcia umowy sprzeda偶y (kupna) zam贸wionego produktu.

6. Je偶eli realizacja zam贸wienia jest mo偶liwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wys艂ana zostanie wiadomo艣膰 elektroniczna z potwierdzeniem przyj臋cia zam贸wienia do realizacji, a nast臋pnie o dokonaniu wysy艂ki. Potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia jest o艣wiadczeniem Sprzedaj膮cego o przyj臋ciu oferty, o kt贸rej mowa w ust. 6 powy偶ej. Powy偶sze informacje widoczne s膮 r贸wnie偶 w Koncie Klienta w zak艂adce Historia zam贸wie艅.

搂10

1. Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za towar kt贸ry zosta艂 wys艂any na adres wskazany przez Klienta i nieodebrany. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta, Sprzedaj膮cy mo偶e skorzysta膰 z postanowie艅 Art. 491. 搂 1. Kodeksu Cywilnego.

2. W razie braku odbiorcy towaru op艂aconego lub nieop艂aconego, Sprzedaj膮cy przesy艂a stosown膮 wiadomo艣膰 na adres poczty elektronicznej Klienta w celu ustalenia przyczyny i dalszych krok贸w post臋powania, wyznaczaj膮c jednocze艣nie Klientowi termin dla nawi膮zania kontaktu, nie kr贸tszy ni偶 2 dni. W razie braku kontaktu w wyznaczonym terminie, uznaje si臋 i偶 Klient skutecznie odst膮pi艂 od umowy, a wszelkie wzajemne 艣wiadczenia stron podlegaj膮 zwrotowi.

3. Je偶eli zwrot lub niedostarczenie przesy艂ki mia艂o miejsce z przyczyn dot. Klienta, ponowna wysy艂ka dokonywana jest na jego koszt. W przypadku towaru nieop艂aconego, warunkiem kolejnej przesy艂ki jest pokrycie koszt贸w dokonanych przesy艂ek.

4. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposob贸w dostawy oraz form p艂atno艣ci w stosunku do Klienta, kt贸ry:

a) co najmniej jeden raz nie odebra艂 przedmiotu zam贸wienia dostarczanego za po艣rednictwem wybranej opcji dostawy, p艂atnego przy odbiorze ;

b) co najmniej jeden raz nie odebra艂 przedmiotu zam贸wienia przes艂anego przesy艂k膮 kuriersk膮.

5. W przypadku braku mo偶liwo艣ci realizacji ca艂o艣ci, lub cz臋艣ci zam贸wienia Klienta z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedaj膮cy bezzw艂ocznie poinformuje Klienta o zaistnia艂ej sytuacji wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przeka偶e informacj臋 drog膮 telefoniczn膮 na numer wskazany przez Klienta. W takiej sytuacji, Klient mo偶e:

- anulowa膰 ca艂e zam贸wienie,

- anulowa膰 zam贸wienie w cz臋艣ci niemo偶liwej do realizacji i realizacj臋 pozosta艂ej cz臋艣ci zam贸wienia,

- podzieli膰 zam贸wienie na cz臋艣ci i jego realizacj臋 co do wszystkich jego sk艂adnik贸w w poszczeg贸lnych etapach z wyznaczeniem nowych termin贸w dla realizacji jego poszczeg贸lnych cz臋艣ci.

6. W przypadku braku mo偶liwo艣ci kontaktu z Klientem, zam贸wienie zostanie zrealizowane w cz臋艣ci mo偶liwej do realizacji, a w pozosta艂ej cz臋艣ci zostanie anulowane. W zakresie wykonanej cz臋艣ci zam贸wienia, Klientowi przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy wskazane w 搂13

7. W przypadku przedp艂aty dokonanej przez Klienta, i anulowania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia, dokonana wp艂ata podlega zwrotowi w ca艂o艣ci lub w odpowiedniej cz臋艣ci odpowiadaj膮cej anulowanej cz臋艣ci zam贸wienia.

Modyfikacje zam贸wienia

搂11

1. Klient mo偶e dokonywa膰 zmian w zam贸wieniu lub je anulowa膰 w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci do momentu przekazania zam贸wienia do wysy艂ki. Wprowadzanie zmian mo偶liwe jest poprzez kontakt z Biurem Obs艂ugi Klienta przy pomocy adres贸w e-mail, za po艣rednictwem adresu e-mail wskazanego w Koncie klienta lub telefonicznie pod adresami i numerami zwi膮zanymi ze Sklepem internetowym, wskazanymi na stronie Sklepu.

2. Zmiany zlecane w inny spos贸b ni偶 za po艣rednictwem e-maili b臋d膮 wprowadzane wy艂膮cznie po pozytywnej weryfikacji Klienta i jego Konta Klienta. Modyfikacje dotycz膮ce: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawieraj膮ce polecenia zwrotu nale偶no艣ci b臋d膮 przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu si臋 na konto Klienta.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zam贸wienia na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Klienta.

Czas realizacji zam贸wie艅

搂12

1. Przewidywany czas realizacji zam贸wienia odno艣nie konkretnych towar贸w, czyli czas od potwierdzenia przyj臋cia zam贸wienia do realizacji, jak w 搂9 pkt. 7 regulaminu, do momentu wydania zam贸wienia jest uzale偶niony od

- aktualnego stanu dojrza艂o艣ci owoc贸w.

Zbieramy owoce dojrza艂e nadaj膮ce si臋 do bezpo艣redniego spo偶ycia.

Zam贸wienia z艂o偶one do godziny 12:00 w dni robocze b臋d膮 realizowane wg kolejno艣ci zam贸wie艅 tego samego dnia.

Rozwozimy Truskawki od godziny 18:00 do godziny 21:00. w promieniu do 10 km licz膮c od naszego Gospodarstwa podane na mapach Google (miejscowo艣膰: D膮br贸wka gmina Kazimierz Dolny)  

W przypadku niedostarczenia owoc贸w truskawek do Klienta realizujemy zaleg艂e zam贸wienia w pierwszej kolejno艣ci od nast臋pnego dnia roboczego. 

W sezonie staramy si臋 dostarcza膰 wszystkie zam贸wienia w ci膮gu 24 godzin (jednej doby) od momentu z艂o偶enia zam贸wienia. Podany czas realizacji zam贸wienia uwzgl臋dnia tylko dni robocze i mo偶e ulec zmianie w zale偶no艣ci od okoliczno艣ci jakie powstan膮 przy realizacji tego zam贸wienia. 

2. 艁膮czne zam贸wienie na towary o r贸偶nym czasie realizacji jest wysy艂ane w chwili skompletowania ca艂ego zam贸wienia. Przewidywany czas realizacji zam贸wienia, wskazywany w podsumowaniu, okre艣lany jest na podstawie przybli偶onego czasu realizacji zam贸wienia dla produktu w nim wskazanego i w przybli偶onym terminie realizacji.

3. Za wyd艂u偶ony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawid艂owych lub niepe艂nych danych, w tym nieprawid艂owego lub niepe艂nego adresu dostawy Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci.

Uprawnienie do odst膮pienia od Umowy

搂13

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827), klient b臋d膮cy konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego mo偶e odst膮pi膰 od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie, w terminie 14 (s艂ownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przesy艂ki jednak nie dotyczy to produkt贸w 艂atwo psuj膮cych si臋 towar贸w np. truskawki, tulipany. Prawo do odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje tak偶e w przypadku niekt贸rych produkt贸w i us艂ug s膮 to towary zapiecz臋towane, kt贸re ze wzgl臋d贸w zdrowotnych lub higienicznych nie mog膮 zosta膰 zwr贸cone po ich otwarciu lub rezerwacje zakwaterowania wakacyjnego oraz us艂ug gastronomicznych lub rekreacyjnych w okre艣lonych terminach.

Reklamacje

搂14

1. Reklamacje nale偶y zg艂asza膰 bezpo艣rednio przy odbiorze truskawek.

2. Sprzedaj膮cy dostarcza Klientowi produkty wolne od wad, oraz odpowiada wobec Klienta b臋d膮cego konsumentem za niezgodno艣膰 z umow膮 sprzeda偶y Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie okre艣lonym ustaw膮 o ochronie praw konsumenta.

3. Reklamacje Klient mo偶e zg艂asza膰 pisemnie na adres korespondencyjny lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazane w zak艂adce Kontakt.

4. W reklamacji Klient powinien poda膰 swoje imi臋 i nazwisko, adres do korespondencji, dat臋 otrzymania zam贸wienia, rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci.

5. Klient w celu u艂atwienia ewentualnej procedury reklamacyjnej powinien w obecno艣ci dor臋czyciela sprawdzi膰 stan przesy艂ki, a w razie ewentualnych nieprawid艂owo艣ci okre艣li膰 charakter naruszenia lub zniszczenia opakowania w protokole. Powy偶sza czynno艣膰 u艂atwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

6. Sprzedaj膮cy rozpatruje reklamacje w terminie 2 dni od wp艂ywu reklamacji.

Promocje

搂15

1. Na stronach Sklepu Internetowego mog膮 znajdowa膰 si臋 informacje o promocjach i innych us艂ugach 艣wiadczonych za po艣rednictwem strony Sklepu Internetowego (zwanych dalej Promocjami).

2. Do promocji maj膮 zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu ze zmianami wynik艂ymi z Regulaminu konkretnej promocji, kt贸re s膮 umieszczane na stronie Sklepu Internetowego w zak艂adce Regulaminy lub w Zak艂adce o podobnym brzmieniu.

Postanowienia ko艅cowe

搂16

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zw艂aszcza Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powsta艂e mi臋dzy Klientem nieb臋d膮cym konsumentem w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego a Sprzedaj膮cym rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d miejscowo w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedaj膮cego.

3. Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z wa偶nych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych.

Zmiana regulaminu staje si臋 skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedaj膮cego, nie kr贸tszym ni偶 7 dni od momentu udost臋pnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zam贸wienia z艂o偶one przez Klient贸w przed wej艣ciem w 偶ycie zmian regulaminu s膮 realizowane wed艂ug dotychczasowych postanowie艅 Regulaminu.

4. Data publikacji niniejszego Regulaminu - 01 luty 2017 r.

Jakie dane o Tobie zbieramy ?

Dane zbierane podczas rejestracji.

Aby艣 m贸g艂 skorzysta膰 z niekt贸rych funkcji naszego systemu b臋dziesz musia艂 si臋 zarejestrowa膰. Podczas rejestracji zapytamy Ci臋 o Tw贸j adres email oraz has艂o jakiego b臋dziesz u偶ywa艂 w naszej witrynie agrobiz.pl

Dane zbierane podczas transakcji zakupu.

Zanim b臋dziemy mogli dokona膰 transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ci臋 o imi臋, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotycz膮ce formy p艂atno艣ci.

Dane zbierane automatycznie.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s膮 dane dotycz膮ce Twojej wizyty, np. Tw贸j adres IP, nazwa domeny, typ przegl膮darki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz si臋 z nami.

Gdy kontaktujesz si臋 z nami za pomoc膮 strony internetowej, telefonu, poczty email, przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imi臋, nazwisko, adres email.

W jaki spos贸b wykorzystujemy Twoje dane ?

W 偶adnym wypadku nie b臋dziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. W niekt贸rych przypadkach (np. badania ankietowe, formularze zam贸wie艅) zbieramy informacje o u偶ytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie s膮 udost臋pniane osobom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji b臋d膮 wykorzystane wy艂膮cznie do umo偶liwienia zalogowania si臋 do naszego systemu. Rejestracja jest obowi膮zkowa je偶eli chcesz wzi膮膰 udzia艂 w Konkursach przez nas organizowanych lub otrzymywania innych informacji zwi膮zanych z naszym serwisem.

Wykorzystujemy adresy IP u偶ytkownik贸w w diagnozowaniu problem贸w zwi膮zanych z prac膮 naszego serwera, analiz膮 narusze艅 bezpiecze艅stwa oraz w zarz膮dzaniu nasz膮 stron膮 WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od os贸b odwiedzaj膮cych witryn臋 (np. informacje o regionie, z kt贸rego nast膮pi艂o po艂膮czenie). Informacje te w 偶aden spos贸b nie s膮 艂膮czone z danymi osobowymi U偶ytkownik贸w serwisu agrobiz.pl

Na podstawie uzyskanych informacji w szczeg贸lnych przypadkach sporz膮dzane s膮 zbiorcze, og贸lne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmuj膮 one zwykle informacje o ogl膮dalno艣ci serwisu. Zestawienia te nie zawieraj膮 jednak 偶adnych danych pozwalaj膮cych na identyfikacj臋 pojedynczych U偶ytkownik贸w serwisu agrobiz.pl

Dane zbierana podczas transakcji zakupu b臋d膮 wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieni臋dzy oraz wys艂ania zam贸wionego towaru. Twoje dane mog膮 w tym celu by膰 przekazane firmie obs艂uguj膮cej transakcje p艂atnicze w celu obci膮偶臋nia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie b臋dzie wykorzystywa膰 tych danych w 偶adnym innym celu. Podanie tych danych jest obowi膮zkowe je偶eli chcesz dokona膰 zakupu.

Je偶eli zapisa艂e艣 si臋 na nasz Newsletter, lub w inny spos贸b wyrazi艂e艣 zgod臋 na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wys艂ania Ci naszego Newslettera.

Informacje kontaktowe od odwiedzaj膮cych (takich jak adresy poczty elektronicznej u偶ytkownik贸w) s膮 wykorzystywane do realizacji zam贸wie艅, wysy艂ania informacji o naszym serwisie oraz materia艂贸w promocyjnych od niekt贸rych naszych partner贸w.

Dane zbierane automatycznie mog膮 by膰 u偶yte do analizy zachowa艅 u偶ytkownik贸w na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych u偶ytkownikach, lub do personalizacji zawarto艣ci naszych stron internetowych. Dane te s膮 zbierane automatycznie o ka偶dym u偶ytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomi臋dzy Tob膮, a naszym serwisem b臋d膮 wykorzystane wy艂膮cznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy b臋d膮 wymaga艂y tego przepisy prawa, mo偶emy udost臋pni膰 Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwo艣ci.

Ochrona prywatno艣ci os贸b niepe艂noletnich

Agrobiz.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej publiczno艣ci - odbiorc贸w i u偶ytkownik贸w, uczestnik贸w bada艅 ankietowych i os贸b bior膮cych udzia艂 w konkursach i zakupach czy rezerwacjach oferowanych produkt贸w.

Osoby niepe艂noletnie poni偶ej 18 roku 偶ycia nie powinny wysy艂a膰 偶adnych informacji, dokonywa膰 zam贸wie艅 ani subskrybowa膰 us艂ug 艣wiadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodzic贸w lub opiekun贸w.

W jaki spos贸b b臋dziemy si臋 z Tob膮 kontaktowa膰?

Je偶eli dokona艂e艣 transakcji zakupu towaru, mo偶esz otrzyma膰 od nas emaile dotycz膮ce Twojej transakcji. Mo偶emy r贸wnie偶 kontaktowa膰 si臋 z Tob膮 telefonicznie, je偶eli b臋dziemy mieli wa偶ne informacje dotycz膮ce Twojej transakcji.

Je偶eli zapisa艂e艣 si臋 na nasz Newsletter, lub w inny spos贸b wyrazi艂e艣 zgod臋 na jego otrzymywanie, b臋dziesz od nas otrzymywa膰 drog膮 emailow膮 nasz Newsletter.

Je偶eli jeste艣 U偶ytkownikiem naszego Forum przynajmniej raz w roku otrzymasz 偶yczenia na Nowy Rok na email wskazany przy rejestracji Twojego Konta o ile Administrator nie zrezygnuje z tego przedsi臋wzi臋cia.

Na naszej stronie www.konkurs.agrobiz.pl organizujemy co roku konkurs na najpi臋kniejszy Ogr贸d Roku, w kt贸rych prosimy odwiedzaj膮cych o informacje kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej). U偶ywamy informacji kontaktowych, pochodz膮cych od os贸b uczestnicz膮cych w naszych konkursach, do wysy艂ania u偶ytkownikom informacji o nas, oraz materia艂贸w promocyjnych od niekt贸rych naszych partner贸w.

Informacje kontaktowe pochodz膮ce od Uczestnik贸w konkurs贸w s膮 tak偶e wykorzystywane do nawi膮zania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w celu przekazania nagrody). Uczestnicy konkurs贸w maj膮 mo偶liwo艣膰 zrezygnowania z otrzymywania od nas list贸w elektronicznych wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 email na nasz adres delete@agrobiz.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

Je偶eli bierzesz udzia艂 w Konkursie przynajmniej raz wy艣lemy do Ciebie e-mail, aby poinformowa膰 o Finale Konkursu oraz Laureatach nagr贸d niespodzianek o ile jeste艣 jego Uczestnikiem lub rejestrowa艂e艣 si臋 na stronie konkursu.

W jaki spos贸b mo偶esz poinformowa膰 nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu si臋 do systemu i wybraniu sekcji edycji danych, mo偶esz wprowadzi膰 zmiany lub usun膮膰 swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i u偶ywane do zalogowania si臋 do systemu lub wysy艂ki Newslettera. Danych u偶ytych do transakcji zakupu nie mo偶na zmieni膰, ani usun膮膰, gdy偶 s膮 one cz臋艣ci膮 rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da si臋 zmieni膰 lub usun膮膰.